Uke 48 - Utgraving, sprenging, etablering av brakkerigg, oppstart brønnboring

01.12.2023

Det pågår mye aktivitet på tomten nå!

Sprengings- og utgravingsarbeider er ferdigstilt for garasjedelen tilhørende blokk E. Vi har nådd nivået hvor fundamenter skal etableres. Fjellskjæringen i bakkant sikres med nett. Det pågår arbeider med rensking av fjell samt sømboring for videre sprenging og utlasting av blokk D-A.

Parallelt etableres prosjektets brakkerigg, som i denne fasen bygges i to etasjer og plasseres sydvest på tomten. Sprengstein gjenbrukes til å etablere veiskråning til fremtidig og permanent nedkjøring fra Setra vei til garasje.

I uke 51 starter arbeider med boring av energibrønner. I forbindelse med disse arbeidene er det innvilget ny og forlenget dispensasjon fra støyforskriften, for støyende og svært støyende arbeider. Det må derfor påregnes økt støy i forbindelse med arbeidene, som er estimert ferdigstilt ila. uke 3. 

Prosjektets bemanning trapper gradvis opp og vi forbereder oss til støp av tårnkranfundament, etablering av ny vannkum og øvrig oppstart av betongarbeider i januar.