Uke 44 - Utgraving av tomt

01.11.2023

Prosjektet er godt i gang!

Det er satt opp tungsikring langs Setra vei og flettverksgjerde rundt tomten. Prosessen med riving av eksisterende bebyggelse ble avsluttet i første halvdel av sommeren 2023 og grunnarbeider ble påbegynt i andre halvdel av august. Det er satt opp støy- og rystelsesmålere på nærliggende eiendommer, for å sikre at alle krav overholdes. Naboer holdes informert om relevante aktiviteter gjennom varslingsliste på sms. Videre er det gitt dispensasjon fra støyforskriften ifm. bygge- og anleggsarbeider på tomten.

Sprengningsarbeid startet opp i uke 42 og arbeid med fjellsikring av Setra vei blir ferdigstilt i uke 44. 

Tomtens utforming og beskaffenhet er utfordrende grunnet mange nivåer og store fjellskjæringer. Det fundamenteres direkte på fjell. Terrenget sprenges og graves ut i to omganger, henholdsvis ett øvre nivå for parkeringskjeller og ett nedre nivå for bolig.

Oppstart betongarbeider og tårnkranmontasje blir i uke 5 i 2024.