Uke 26 - Statusoppdatering før fellesferie

28.06.2024

Det er mye aktivitet på byggeplass. Prosjektet arbeider gjennom fellesferien, dog med noe redusert bemanning. Dekke over hus D (tak) er nå støpt og dermed er betongarbeider avsluttet for både hus E og D. Arbeid med råbygg fortsetter på hus C og B, henholdsvis med støp av dekker og vegger.

Utvendige tømrerarbeider er godt i gang med gesimser på hus E og D. Tekking av utomhusdekke er ferdigstilt utenfor hus E og D og straks igangsettes tekking av hovedtak på disse to husene. Så fort takene er tekket og tette, starter arbeider med klimavegger og deretter innvendige arbeider.

Grunnentreprenør er godt i gang i utgraving av siste tomt, rundt hus A. Arbeid med fjellsikring starter her i uke 29 og fortsetter i ferien. Arbeid med utomhus er også påbegynt og første støttemurer er etablert rundt hus E. Dermed kan fasadestillas settes opp og arbeider med fasader starter opp over ferien.

Arbeid med infrastruktur i Setra vei/Lillevannsveien fortsetter utover sommeren. Prosjektet venter på utkobling av eksisterende trafo før arbeidene kan fortsette. Vi minner om parkering forbudt langs med byggegjerde i Setra vei, iht. gjeldende skilting.

Det vil etableres ny riggvei for tilkomst til byggeplass, fra svingen i krysset Setra vei/Lillevannsveien og ned på gårdsromsdekke utenfor hus E og D. Arbeid med dette starter opp i uke 28.