Uke 16 - Oppstart gulv på grunn hus C, løpende fremdrift hus E-D og tilhørende dekker over p-kjeller

18.04.2024

Det er god fremdrift på prosjektet. På hus E og D arbeides det løpende med dekker og vegger. I uke 18 leveres siste dekkelementer på hus E, og da vil råbygget nå sin fulle høyde. Det arbeides løpende med dekke over p-kjeller og dekke over bodetasje, for å få fristilt utomhusareal foran hus E og D. Arealet skal så benyttes for ekstra tilkomst til husene samt for mellomlagring av materiell i byggefasen.

På hus C pågår det arbeider med isolering av gulv på grunn, før kompletterende arbeid med radonsikring, armering og støp. På hus B arbeides det løpende med sokler og fundamenter. Tomt for hus A er sprengt opp, men steinmassene graves ikke opp før etter fellesferien. Dette for å sikre anleggsvei og tilkomst til nedsiden av husene.

Prosjektet forbereder seg for oppbemanning med nye aktører for arbeider med henholdsvis utomhus, stillas, tømrer, murer og tekker.